Musavir tarafından yazılmış tüm yazılar

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Akay Muhasebe olarak kurumsallaşma çalışmaları neticesinde
faaliyetlerimizi kurduğumuz:

MAVİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

Olarak devam ettirme kararı almış bulunmaktayız.

ADRES: Işınlar Mah. İvedik Cad.No:64/1 Yenimahalle/Ankara

TEL: 312 – 417 99 62

İNTERNET SAYFASI: www.mavimuhasebe.com.tr

https://www.google.com.tr/maps/place/Akay+Muhasebe+Mali+M%C3%BC%C5%9Favirlik+Ortakl%C4%B1k+B%C3%BCrosu/@39.959193,32.8146883,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14d34fa85a78d687:0xd73dfd570a35d06!8m2!3d39.959193!4d32.816877

YEMEK PARASI-ÇOCUK-AİLE YARDIMININ GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU?

 1. YEMEK YARDIMI İÇİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI:
  Nakit olarak (bordroda gösterilerek) yapılan yemek yardımında gelir vergisi muafiyeti/istisnası yoktur. Yemek yardımının yemek çeki (kartı) vs. şeklinde veya fatura karşılığı veya iş yerinde yemek verilmesi durumlarında istisna vardır.
 2. AİLE YARDIMI İÇİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI:
  Aile yardımı için vergi muafiyeti yalnızca kamu çalışanları için vardır. Özel sektör çalışanları için aile yardı adı altında yapılan ödemelerde her hangi bir gelir vergisi muafiyeti/istisnası yoktur.
 3. ÇOCUK YARDIMI İÇİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI:
  Çocuk yardımı için gelir vergisi istisnası; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/4 bendinde belirlenmiştir. Bu maddeye göre;
  “Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.”
  Kısaca, işçiye ödenen Çocuk Yardımları (Zamları) aşağıda belirlenen istisna tutarları kadarı gelir vergisine tabi değildir.
GELİR VERGİSİ 01.01.2017 – 30.06.2017  01.07.2017 – 31.12.2017
0-6 yaş grubu için Çocuk Yardımı İstisnası250 x 2 x Katsayı

(250 x 2 x 0,096058)

48,02 TL

 51.35 TL
Diğer Çocuklar İçin Çocuk Yardımı İstisnası250 x Katsayı

(250 x 0,096058)

24,01 TL

 25.68 TL
Aile Yardımı İstisnası(sadece kamu çalışanları)

( 2134x 0,096058)

204,98 TL

 219.17 TL

Damga Vergisi Oranları 2017

1) SAYILI TABLO 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

7. (Ek:6728/28. md.Yürürlülük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar ahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)

8. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

(Binde 9,48)

9. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:
a) Taksitle satış sözleşmeleri
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri
ç) Paket tur sözleşmeleri
d) Abonelik sözleşmeleri
e) Mesafeli satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

11. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016)  7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler                                                                       

(51,40 TL)

2. Sulhnameler                                                                            

(51,40 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        

(288,60 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                   

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                              

(51,40 TL)

2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               

(17,80 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)                                                        

(10,50 TL)

    ac) İyda senedi                                                                         

(1,80 TL)

    ad) Taşıma senedi                                                                     

(0,60 TL)

b) Konşimentolar                                                                         

(10,50 TL)

c) Deniz ödüncü senedi                                                             

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        

(17,80 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(39,70 TL)

bb) Gelir tabloları

(19,10 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(19,10 TL)

c) Barnameler

(1,80 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                    

(7,80 TL)

e) Ordinolar                                                                                  

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                      

(7,80 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                   

(51,40 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   

(68,60 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              

(33,90 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler                                                   

(33,90 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 

(33,90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           

(68,60 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

(25,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(25,30 TL)

f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler.

 

(40,20 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)

 

Ticari İşletmenin Şirkete Dönüşmesi

Bir ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüştürülmesinde 6102 Sayılı Kanun’un 180 ve müteakip maddeleri ile 27.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ilişkin hükümler uygulanır.

Esasında bir ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüştürülmesi, şahıs işletmesi sahibinin pay sahibi olduğu yeni bir sermaye şirketinin kurulmasını ve “Öz Varlık Tespit Raporu” ile belirlenen tutarın yeni kurulacak olan şirkete ayni sermaye olarak konulması anlamına gelir. Yeni kurulacak sermaye şirketi şahıs işletmesini aktif ve pasifi ile bir kül halinde devralır. Bütün borç ve yükümlülüklerinin yanında şahıs işletmesinin haklarına da sahip olur.

Şahıs işletmesinin sermaye şirketine dönüştürülmesinde ferdi işletmenin 1. Sınıf veya 2. Sınıf tacir olması nevi değiştirme işlemine engel değildir. Ancak burada söz konusu şahıs işletmesinin Ticaret Odasında kaydı bulunmalıdır.  Aksi taktirde ticaret sicilde herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmaz.  Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu ise ferdi işletmenin oda kaydı gerçekleştirilmelidir.

Ön Hazırlık ve Tescil İşlemleri

–      Ara Dönem Mali Tabloların Çıkartılması; Nevi değişiklik işlemi yapılacak olan şahıs işletmesinin öz varlık tespitinin yapılabilmesi için ara dönem mali tablolarının(bilanço&gelir tablosu veya Mali Durum Tablosu) hazırlanması gereklidir. Bilanço tarihi itibariyle işletmeye ilişkin gerekli muhasebe kayıtları tamamlanmalı, ön hazırlıklar bitirilmelidir. Mali tabloların çıkartılması ile tescil için başvuru tarihi arasında 6 aydan daha fazla bir süre olamaz.

–      Öz Varlık Tespit Raporu’nun Hazırlanması; 6102  Sayılı TTK’dan önce şahıs işletmelerinin öz varlık tespitleri yalnızca Asliye Ticaret Mahkemeleri tarafından yapılabiliyordu. Ancak yeni TTK ve Ticaret Sicil Yönetmeliği hükümleri ile bu yetki yeminli mali müşavirler ile mali müşavirlere de tanınmış oldu. Dolayısıyla hazırlanan mali tablolar çerçevesinde şahıs işletmesinin Mali Müşaviri bir Özvarlık Tespit Raporu hazırlamalı, söz konusu Rapor’un sonuç kısmında belirlenen tutar yeni kurulacak şirkete ayni sermaye olarak konulmalıdır.

–      Kurulacak Olan Sermaye Şirketi’nin Ana Sözleşmesinin Hazırlanması; Şirket ana sözleşmesi genel çerçevede hazırlanır. Ancak sermaye ile ilgili maddede mutlaka ayni sermaye ve Özvarlık Tespit Raporu ile ilgili bilgilere yer verilmelidir. Daha sonra ana sözleşme noterde tasdik ettirilir.

–      Tür Değiştirme Planı; 6102 Sayılı TTK’nın 185. Maddesi çerçevesinde Tür Değiştirme Planı hazırlanır ve diğer şirket kuruluş evraklarının arasına eklenir.

–      Devralan ve Devrolan Şirketler Açısından Borç Beyannamesi Hazırlanır;

–      Daha sonraki süreçler; normal şirket kurma prosedürleri ve gerekli belgelerin hazırlanmasını içeriyor.

Ana sözleşmenin ticaret sicilinde tescili ve gazetede yayınlanması ile Şahıs işletmesinin ticaret sicil numarası yeni kurulan sermaye şirketine geçiyor ve nevi değişiklik işlemi tamamlanmış oluyor.

 Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi

 Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde Kanunun 182 ila 193 üncü maddeleri kıyasen uygulanır.

Bir ticari işletmenin bir ticaret şirket türüne dönüşmesi halinde yeni türün tescili için zorunlu olan olguların tescili ile birlikte tür değişikliği nedeniyle ticari işletmeye ilişkin kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılır. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır.

 -Ticari işletmenin Tür değişikliği beyanı

-Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde yeni türün kuruluş belgeleri

-Tür değişikliği amacıyla ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu

-tür değiştiren ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyanı

 Madde 194/2- Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine (Anonim veya Limited Şirket) dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir.

Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir (TSY – 134/8 ve 9):

1) Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin ve işletmenin özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu (1 asıl) ile Tür değiştiren ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan (1 asıl; Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve haklar bulunmuyorsa; yoktur diye beyanda bulunulmalıdır.)

2) Tür Değiştirme Planı (TTK-185) (1 asıl)

3) Ticari işletmenin sahibi tarafından hazırlanan Tür Değiştirme Raporu (TTK-186) ( 1 asıl).  Küçük ve orta ölçekli firmalar, mali müşavir tarafından hazırlanan KOBİ Raporu ile tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

4) Dönüşülen şirketin türüne göre hazırlanan noter onaylı şirket sözleşmesi (1 asıl – 2 fotokopi)

5) Firma sahibi  tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço ve damga makbuzu (1 asıl)

6) Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında noterde hazırlanmış tescil talepli imza beyannamesi (1 asıl -2 fotokopi)

7) Yeni şirket için vergi dairesinden alınacak Potansiyel Vergi Dairesi Görüntüleme Belgesi (1 adet asıl)

8) Nakdi sermaye konulması halinde 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu,

9) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu (Sermayenin onbinde dördü)

10) TTK 349 GereğiKurucular tarafından imzalanmış Kurucular Beyanı (1 adet asıl), (vekaleten imzalanamaz)

11) Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır – 3 nüsha, yabancı ortaklar ise 4 nüsha)

12) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

NOT-1: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden E-İMZA ile elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

NOT-2: Tür değiştirmede, tür değiştiren TİCARİ İŞLETMENİN malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların yeni tür adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından yeni türün tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir.

NOT-3: Bir ticari işletmenin bir ticaret şirket türüne dönüşmesi halinde yeni türün tescili için zorunlu olan olguların tescili ile birlikte tür değişikliği nedeniyle ticari işletmeye ilişkin kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılır. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır. (TSY-135)

 LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ VE ÖRNEK UYGULAMA 

 Tür Değişikliğinde Sicil İşlemleri ve Rapor Ekleri İSMMMO açıklamaları

TİCARİ İŞLETMELER İLE İLGİLİ TÜR DEĞİŞLİKLİĞİ –  İTO sayfası

Özelge: Ferdi işletmenin sermaye şirketine devri ile ilgili işlemlerin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.

 

İHALE FİRMALARI İÇİN BİLANÇO YETERLİLİK ORANLARI

 1. HİZMET İHALELERİ BİLANÇO ORANLARI

Firmaların girmiş oldukları hizmet ihalerinde mali yeterlilik isteniliyorsa (bilanço oranları)  firmanın son yıl bilançosunda veya son iki yıl bilanço ortalamasında aşağıdaki bilanço oranlarına bakılması gerekiyor. Bu oranların neler olduğu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ‘nin Bilanço veya eşdeğer belgeler madde 35 de geçmektedir.

a-Cari Oranın ( Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar ) en az 0,75 olması istenir. 

( Bu oran firmanın belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl yani kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren orandır. )

 

b-Öz Kaynak Oranın (Öz Kaynaklar / Toplam Aktif ) en az 0,15 olması istenir.

( Firma bilançosunda yer alan aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren oranıdır.)

 

c-Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranın (Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz Kaynaklar) 0,50 den küçük olması istenir,

Firma bilançosunun öz kaynaklarının kısa vadeli banka borçlarının ne kadarını karşılayabildiğini gösterir.

Yeterlilik kriteri olarak görülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Not: Bu şartları bir önceki yıl da sağlayamayan firmalar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden yukarıdaki oranlara bakılır. 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

Bilanço veya eşdeğer belgeler

MADDE 35 –

(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

 1. a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,
 2. b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

 1. a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
 2. b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere (Ek ibare:RG-12/6/2015-29384)  serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

 

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

 1. a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
 2. b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
 3. c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

 

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

 

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve (Ek ibare:RG-12/6/2015-29384)  serbest muhasebeci,  yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

 

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

 

(9) Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin(Ek ibare:RG-12/6/2015-29384)  serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İkinci, üçüncü, dördüncü, yedinci ve sekizinci fıkralar hariç diğer fıkralarda yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri özeti için de uygulanır.

 

(10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

 

 

 1. MAL ALIM İHALELERİ BİLANÇO ORANLARI

 

Firmaların girmiş oldukları mal alım  ihalerinde mali yeterlilik isteniliyorsa (bilanço oranları)  firmanın son yıl bilançosunda veya son iki yıl bilanço ortalamasında aşağıdaki bilanço oranlarına bakılması gerekiyor. Bu oranların neler olduğu Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ‘nin Bilanço veya eşdeğer belgeler madde 33 de geçmektedir.

 

a-Cari Oranın ( Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar ) en az 0,75 olması istenir. 

(hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

(Bu oran firmanın belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl yani kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren orandır. )

 

b-Öz Kaynak Oranın (Öz Kaynaklar / Toplam Aktif ) en az 0,15 olması istenir. 

(hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

( Firma bilançosunda yer alan aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren oranıdır.)

 

c-Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranın (Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz Kaynaklar) 0,50 den küçük olması istenir,

Firma bilançosunun öz kaynaklarının kısa vadeli banka borçlarının ne kadarını karşılayabildiğini gösterir.

 

Yeterlilik kriteri olarak görülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

 

Not: Bu şartları bir önceki yıl da sağlayamayan firmalar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden yukarıdaki oranlara bakılır. 

 

 

Bilanço veya eşdeğer belgeler

MADDE 33 – 

(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

 1. a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,
 2. b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

 1. a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
 2. b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere (Ek ibare:RG-12/6/2015-29384)  serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

 1. a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
 2. b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
 3. c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirleri gösterilmelidir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve (Ek ibare:RG-12/6/2015-29384)  serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

 Kaynaklar:

(1) Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Yayınlanan HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(2) Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Yayınlanan MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

İŞYERİ VE KONUT KİRA ARTIŞ ORANINDA SINIR VAR MI?

 İşyeri ve konut kira artış oranı ne kadar olmalı? İşyeri ve konut kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşyeri ve konut kira artış oranı nedir? İşte bu ve buna benze sorularınızın yanıtlarını vermeye çalışacağım.

Mevzuatımızda konut kira artış oranlarında üst sınır bulunmakta iken işyeri kira artış oranında her hangi bir üst sınırlama bulunmamaktadır.

Konut kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi’nin (ÜFE) oniki aylık ortalama değerini esas alınarak hesaplanıyor.

Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinde kira artış oranının üst sınırı belirlenmiştir.  İlgili madde şu şekildedir.

MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.  Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

 

İşyeri kiraları için artış oranının üst sınırı için Türk Borçlar Kanunundaki 344 üncü madenin uygulaması eklenen geçici 2 inci madde ile 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle ertelenmiştir. Eklenen madde şu şekildedir:

GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik: 4/7/2012-6353/53 md.) Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Kaynaklar:

TÜRK BORÇLAR KANUNU: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf

YARGI HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6217.pdf

 

SGK – Prim Erteleme İşlemleri ile İlgili Açıklaması

Özel sektör işverenlerimizin, 2016/Aralık ayına ilişkin sigorta prim borçları, 5510 sayılı Kanunun geçici 28. maddesinde yer alan şartlar dahilinde Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğümüzce merkezden otomatik olarak ertelenmiştir.

Ancak, Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden erteleme işlemlerinin nasıl yapıldığı ve 2017/11. aydan hak kazanılmış olmakla birlikte 2016/12. ayın sigorta prim borçlarından mahsup edilmesi gereken asgari ücret destekleri ile ilgili tereddütler yaşandığı anlaşıldığından, konuyla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

Özel sektör işverenlerimizin 2016/12. aya ilişkin sigorta prim borçları, 5510/geçici 28. maddede yer alan şartlar dahilinde 31/10/2017 tarihine kadar ertelenmiş olup, ertelenmiş olan tutarlar müfredat kartına 2017/09 dönemi olarak yansıtılmıştır.

Erteleme işlemi yalnızca sigorta prim borçlarına münhasıran yapıldığından işsizlik sigortası prim borçları ile damga vergisi borçları ertelenmemiştir. Geçici 28. madde uyarınca ertelenecek olan sigorta prim tutarı asgari ücret hesabında esas alınan gün sayısı dikkate alınarak belirlendiğinden, bazı işverenlerimizin 2016/12. aya ilişkin sigorta prim borçlarının tamamı, bazı işverenlerimizin bir kısmı ertelenmiş; asgari ücret desteğine hak kazanamamış olan işverenlerimiz için ise erteleme işlemi yapılmamıştır. Ayrıca ertelenmiş olan tutarların e-Bildirge ekranlarında mevcut “İşveren Borç Görüntüleme (Geçmiş Dönem, Müfredat, Banka Emanet, İcra Bilgileri)”  seçeneğinde gösterimi de sağlanmıştır.

Erteleme işlemleri sırasında;

1- 2016/12. aya ilişkin sigorta prim borçlarından öncelikle ertelenmiş olan (müfredat kartına 2017/9. ay olarak yansıtılmış) sigorta prim borcu düşülmüştür.

2- 2016/12. aya ilişkin sigorta prim borcundan ertelenmiş olan sigorta primi düşüldükten sonra artan bir sigorta prim borcu kalmış ise,  bu borçlar da asgari ücret desteğinden mahsup edilmiştir.

3- Bu şekilde yapılan mahsup işlemlerinin ardından varsa bakiye sigorta prim borcuna işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borcu ilave edilerek, 31/01/2017 tarihine kadar ödenmek üzere toplam borç banka ekranlarına yansıtılmıştır.

4- İşverenlerimizin 2016/12. aya mahsup edilmemiş olan asgari ücret destek tutarları ise sırasıyla 2017/01 ve sonraki ayların sigorta prim borçlarından mahsup edilecektir.

Konuyla ilgili yapılan hesaplama işlemi aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

Örnek 1- 2016/12.aya ilişkin prim teşvikleri düşüldükten sonra kalan borç miktarı

Sigorta primi borç tutarı   : 6.225,92 TL

İşsizlik sigortası primi         : 633,15 TL

Damga vergisi borç tutarı : 25,30 TL olan işverenin;

Ertelenen sigorta primi: 6.210,00 TL

Asgari ücret destek tutarı: 999,00 TL olduğu varsayıldığında;

1-Öncelikle ertelenen tutar, sigorta prim borcundan düşülmüştür.

6.225,92 – 6.210,00 = 15,92 TL kalan sigorta prim borcu.

2-15,92 TL tutarındaki sigorta prim borcu 999,00 TL asgari ücret desteğinden mahsup edilmiştir.

3- İşverenin 31/01/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken başkaca sigorta prim borcu kalmadığından banka ekranına sadece

İşsizlik sigortası primi         : 633,15 TL

Damga vergisi borç tutarı  :   25,30 TL  olmak üzere toplam 658,45 TL borç yansıtılmıştır.

4- İşverenin 999,00 – 15,92 = 983,08 TL tutarındaki bakiye asgari ücret desteği 2017/Ocak ayına ilişkin sigorta prim borcundan başlanılarak takip eden aylardaki sigorta prim borçlarına otomatik olarak mahsup edilecektir.

5- 6.210,00 TL tutarındaki sigorta prim borcu 31/10/2017 tarihine kadar ödenmek üzere 2017/9. ay prim borcu olarak müfredat kartında tahakkuk oluşturulmuştur.

Örnek 2-2016/12.aya ilişkin prim teşvikleri düşüldükten sonra kalan borç miktarı

Sigorta prim borcu                :   234.438,82 TL

İşsizlik sigortası prim borcu :     23.558,25 TL

Damga vergisi                        :           101,20 TL olan işverenin;

Ertelenen sigorta primi        :      10.432,80 TL

Asgari ücret destek tutarı    :      10.885,77 TL olduğu varsayıldığında,

1-  Öncelikle ertelenen tutar, sigorta prim borcundan düşülmüştür.

234.438,82  – 10.432,80 = 224.006,02 TL kalan sigorta prim borcu.

2- 224.006,02 TL tutarındaki kalan sigorta prim borcundan  10.885,77 TL tutarındaki asgari ücret desteği düşülmüştür.

224.006,02 – 10.885,77        : 213.120,25 TL bakiye sigorta prim borcu.

3- 31/01/2017 tarihine kadar ödenmek üzere banka ekranına sadece;

Kalan sigorta prim borcu    :      213.120,25 TL

İşsizlik sigortası prim borcu:         23.558,25 TL

Damga vergisi                       :               101,20 TL

Olmak üzere toplam 236.779,70 TL borç olarak yansıtılmıştır.

4- 10.432,80 TL tutarındaki sigorta prim borcu 31/10/2017 tarihine kadar ödenmek üzere 2017/09. ay prim borcu olarak müfredat kartında tahakkuk oluşturulmuştur.

Eyüp Sabri DEMİRCİ

 Genel Müdür Yardımcısı